Avgifter för anmälningspliktig verksamhet

Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet är skyldig att betala vissa avgifter. Vilka avgifterna är framgår av PTS avgiftsföreskrifter.

PTS löpande arbete finansieras av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer som har tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning.

Vad gäller anmälningspliktig verksamsamhet beror avgiftens storlek på den omsättning som aktören har redovisat som avgiftsgrundande omsättning. Avgifter som ska betalas är:

  • Årlig avgift för tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).
  • Årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation, så kallad beredskapsavgift.
  • Årlig avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392) så kallad RED-avgift.
  • Årlig avgift för tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (2016:534).
  • Första året som anmäld ska även en handläggningsavgift på 1000 kr betalas.

Storleken på avgiften fastställs årligen i PTS avgiftsföreskrifter.

Vad avgiften baseras på

Avgiften baseras på omsättningen i den anmälningspliktiga verksamheten. Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Aktören ska varje år inkomma med omsättningsuppgifter till PTS genom att lämna uppgift  i Svensk telemarknad, som PTS skickar ut i början av varje år.

Intygande av avgiftsgrundande omsättning

PTS vill att de aktörer som har högst avgiftsgrundande omsättning kompletterar inrapporteringen i Svensk telemarknad med ett intyg. Utvalda aktörer kommer att kontaktas av PTS.

För att säkerställa aktörernas avgiftsunderlag begär PTS att de aktörer som har en avgiftsgrundande omsättning som överstiger 30 miljoner kronor, intygar sin avgiftsgrundande omsättning för år 2016. Den sammanlagda årsomsättningen för de utvalda aktörerna motsvarar ca 96 procent av PTS intäkter som är hänförlig till anmälningspliktig verksamhet. Urvalet är baserat på inrapporteringen av 2016 års omsättning till Svensk telemarknad. Syftet med intyget är att öka säkerheten i det underlag som aktörerna lämnar in.

Intyget ska undertecknas av ekonomichef eller motsvarande. Intyget skickas till PTS med e-post till anmalningsplikt@pts.se eller med vanlig postförsändelse till Eva Ljungberg, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm.

Intyg

Instruktion för intyg

Frågor/kontakt: skicka ett mejl till anmalningsplikt@pts.se.