2015

PTS konkurrenstillsyn andra halvåret 2015

2015-12-18 PTS redovisar bredbandstillsynen och ber om förslag till tillsynsplanen för 2016.

Granskning av säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning avslutad

2015-12-16 Kundplacerade modem och routrar omfattas av säkerhetskrav i LEK och PTS föreskrifter.

PTS förtydligar krav kring samtycke

2015-10-15 PTS förtydligar hur samtycke inhämtas och vilken information som ska lämnas vid behandling av vissa uppgifter.

OECD ger ut rekommendation om riskhantering gällande informationssäkerhet

2015-10-02 PTS har medverkat i framtagningen av rekommendationen.

Nordiska regleringsmyndigheter stödjer mer fokuserad reglering

2015-08-26 Myndigheterna har tagit fram en gemensam ståndpunkt gällande Digital Single Market.

Nya skyldigheter i fokus för PTS konkurrenstillsyn 2015

2015-06-22 Rapport om PTS konkurrenstillsyn första halvåret.

PTS underrättar TeliaSonera om att lämna information till grossistkunder

2015-06-18 PTS misstänker att TeliaSonera inte lämnar information till andra operatörer om de villafastigheter där beställning av fiber skett men där fiberanslutningen inte ännu levererats.

EU-stöd för bredbandsutbyggnad i norra Sverige

2015-06-02 Nu finns både behovskartläggning och stöd för denna utbyggnad.

Bredbandsinvesteringar påverkas positivt av statligt stöd

2015-04-30 Investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat mellan 2013 och 2014.

Allt fler kommuner planerar sin bredbandsutbyggnad

2015-04-17 Nio av tio kommuner har upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi.

Sida 1 av 2
1 2 »