Effektivt resursutnyttjande

Vissa av de resurser som krävs för att bedriva verksamhet inom området elektronisk kommunikation är begränsade.

Ett exempel är radiospektrum som är en förutsättning för att erbjuda tjänster inom bland annat mobiltelefoni, rundradio och tv samt satellittjänster. Radiospektrum är begränsat av fysiska lagar, internationella överenskommelser och det nationella regelverket.

En annan begränsad resurs är antalet telefonnummer. Här är det internationella överenskommelser och strukturer som sätter gränser.

Resurserna måste regleras för att kunna utnyttjas så effektivt som möjligt och ge största möjliga nytta för användarna. En fråga är nedläggningen av det analoga tv-nätet och övergången till digital-tv som är mycket viktig för effektivt resursutnyttjande på spektrumområdet. Denna övergång innebär att mycket spektrumresurser frigörs och därmed kan användas för annan kommunikation.

Tillstånd och nummer

PTS fördelar radiospektrum och telefonnummer mellan olika tjänsteleverantörer och användningsområden och ansvarar för de svenska frekvens- och nummerplanerna. Den som vill använda radiosändare, till exempel i fartyg eller flygplan eller för en radiolänk, ansöker om tillstånd hos PTS.

Uppföljning

PTS arbetar med att följa upp att de som har radiotillstånd följer de regler som följer med tillståndet.

Det är också PTS uppgift att övervaka att all radio- och teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller de krav som ställs enligt det i EU fastslagna R&TTE-direktivet.

PTS utreder också radiostörningar och fall av otillåten radioanvändning.