Forskningsprojekt

PTS deltar i flera forskningsprojekt. Här finns information om några av dessa projekt.

Projekt hos Wireless @ KTH

Wireless@KTH är ett forskningscenter inom området Mobila system och tjänster. Centret arbetar tillsammans med forskare från KTH och industriella partners för att utveckla mobila system och tjänster, vilket är ett kärnområde för Sverige och Stockholm.

Wireless@KTH är involverat i interdisciplinära forskningsprojekt i samarbete med den akademiska världen och industrin. Ett viktigt område för centret är att överbrygga klyftan mellan utvecklingen av system och tjänster och deras kommersiella införande.

PTS är sedan ett antal år tillbaka s.k. Associate Partner med Wireless@KTH. Detta innebär bl.a. att PTS deltar i vissa forskningsprojekt, framförallt sådana som berör effektivt spektrumutnyttjande, och även att PTS bjuds in till seminarier och får ta del av aktuella och intressanta forskningsresultat. PTS breddar även genom sitt deltagande kontaktnätet med branschen och den akademiska världen.

I januari 2008 startade ett treårigt projekt benämnt MODyS (Multioperator Dynamic Spectrum Management) i vilket PTS deltar. Syftet med projektet är att utveckla detaljerade tekniska mekanismer för dynamisk access till spektrum i miljöer med många operatörer. Lite förenklat kan det även uttryckas som hitta metoder för att ”på en viss plats kunna nyttja det spektrum som för tillfället inte används av någon annan”. Övriga deltagare i projektet är Ericsson och Försvarets forskningsanstalt, FOI. Från PTS sida deltar Urban Landmark.

UCELL och UBRAIN

PTS är under 2008-2010 engagerad i två EU-drivna forskningsprojekt i det 7:e ramprogrammet, som leds av universitetet i Valencia, Spanien. Projekten benämns UCELL (Ultra wideband realtime interference monitoring and cellular management strategies) och UBRAIN (Ultra wideband car safety simultaneous radar and communications photonic integration).

Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna och applikationerna för system baserade på ultra wideband-teknik. UCELL är inriktat på applikationer som förbinder UWB-utrustningar till sammanhängande system i cellliknande strukturer. UBRAIN är inriktat på användningen av UWB-teknik i fordons- och vägtrafiktillämpningar. PTS bidrag i projekten består i första hand av deltagande i en regulatorisk expertpanel.

Syftet med deltagandet är att inhämta ytterligare kunskap om UWB-tekniken och dess användningsområden som kan förväntas få en bredare spridning de kommande åren och vars påverkan på andra kommunikationssystem fortfarande är relativt okänd. Från PTS sida deltar Urban Landmark.