Långsiktigt hållbar konkurrens

PTS verkar för att konsumenter ska få tillgång till prisvärda elektroniska kommunikationstjänster med stort urval och god funktion. Ett sätt att uppfylla detta mål är att säkerställa att det råder konkurrens mellan leverantörer av tjänster och nät.

Det långsiktiga målet med PTS arbete med konkurrensfrämjande reglering är att åstadkomma hållbar konkurrens. Då kan marknaden förväntas åstadkomma ekonomisk effektivitet på egen hand, med ett brett utbud av prisvärda varor och tjänster,.

Regleringsmyndigheterna ska i enlighet med den inre marknadens principer upprätta ett regelverk för förhållandet mellan leverantörer av nät och tjänster. Det ska leda till hållbar konkurrens och samverkan mellan elektroniska kommunikationstjänster och i slutändan gynna konsumenterna

När effektiv konkurrens kan nås på en marknad utan förhandsreglering kan regleringen tas bort. Det är ett steg på vägen mot hållbar konkurrens. En lägre grad av förhandsreglering är således en av förutsättningarna för att hållbar konkurrens ska anses råda. Eftersom konkurrensen kan utvecklas olika snabbt på olika marknader och olika medlemsstater krävs att minskningstakten anpassas till nationella förhållanden.

Marknaden för elektronisk kommunikation kännetecknas av ett antal faktorer som begränsar möjligheterna till lånsiktigt hållbar konkurrens. Kravet på tillgång till omfattande nät för att kunna erbjuda tjänster till konsumenter är en sådan faktor. Att bygga nät kräver stora investeringar, vilket innebär ett hinder för nya aktörer på marknaden.

Därför är det viktigt att nya aktörer får möjlighet att använda befintliga nät och att villkoren för denna användning är tydliga och rättvisa. De aktörer som äger nät och samtidigt erbjuder tjänster till konsumenter kan till exempel genom sin prissättning göra det svårt för andra aktörer att konkurrera. Prissättningen kan röra såväl konsumentpriser som de priser som andra aktörer får betala. När det gäller nät för mobiltelefoni finns också tekniska begränsningar för hur många nät som kan finnas inom ett område. Aktörer som redan befinner sig på marknaden har alltså stora fördelar jämfört med nya aktörer som vill in på marknaden.

EU och dess medlemsländer har skapat regler för att främja en effektiv konkurrens. PTS ska analysera situationen inom ett antal delmarknader på marknaden för elektronisk kommunikation. Om det finns konkurrensproblem på en delmarknad ska PTS identifiera vilken eller vilka aktörer som har ett betydande inflytande över marknaden.

Därefter ska PTS besluta om skyldigheter för dessa aktörer, till exempel om att ge andra aktörer tillgång till nät eller tjänster. På marknader där det råder hållbar konkurrens ska PTS inte besluta om regler. Samtliga medlemsländer ska genomföra detta arbete.

Exempel på beslut med skyldigheter

Möjligheterna att få tillgång till bredband via telenätet, till exempel ADSL, skiljer sig mycket beroende på var man bor i landet. Telia Sonera kontrollerar telenätet och är på många platser den enda operatör som kan erbjuda bredband. PTS har i beslut konstaterat att Telia Sonera har ett betydande inflytande över bredbandsmarknaden.

Beslutet innebär att Telia Sonera är skyldig att erbjuda tillträde till sitt nät till andra operatörer som vill erbjuda bredband genom att sätta in egen utrustning i telestationerna. Dessutom har PTS beslutat att Telia Sonera ska erbjuda en mer färdigpaketerad bredbandstjänst till andra operatörer. Den tjänsten är lämplig längre ut i landet där kunderna i dag är så få att det inte lönar sig för en ny operatör att sätta in egen utrustning.

Målet är att fler konsumenter ska få tillgång till bredband, att valmöjligheterna ska öka och priserna sjunka. PTS arbetar också på andra sätt för en bättre konkurrens. I vissa fall kan det räcka med att beskriva marknader och informera om dessa för att upptäcka och avhjälpa konkurrensproblem.

PTS beskriver varje år bland annat den svenska telemarknaden, konkurrenssituationen på bredbandsområdet och bredbandsutbyggnaden i landet i olika rapporter. PTS löser även tvister mellan operatörer, bedriver tillsyn över operatörerna, utformar och beslutar om föreskrifter och tillstånd.

Postområdet

PTS arbetar också med konkurrensfrämjande åtgärder på postområdet.