Säker kommunikation

Samhället blir alltmer beroende av väl fungerande och säkra elektroniska kommunikationer. PTS arbetar för att se till att detta uppnås och bibehålls genom att arbeta med områden som robusthet samt användarens säkerhet och integritet.

Robusthet och god funktion

Grundläggande för ett it-samhälle är att infrastrukturen, näten och knutpunkterna fungerar och är skyddade mot avbrott, sabotage och andra incidenter. PTS genomför kontinuerligt ett arbete som syftar till att öka robustheten i näten. Detta har hittills inneburit att PTS varit med och finansierat alternativa förbindelser för fibernät för datatrafik, mobila basstationer för mobilnät, reservelaggregat samt skyddade bergrum för telenätens och internets viktigaste knutpunkter. Myndigheten har också varit drivande i arbetet att skapa och delta i samarbeten mellan el- och telekomsektorn och mellan privata och offentliga aktörer.

PTS arbete kring säker kommunikation innebär också tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation. Myndigheten kan till exempel kräva att alla nät för elektroniska kommunikation, till exempel nät för fast och mobil telefoni, ska uppfylla rimliga krav på god funktion och säkerhet.

Användarens säkerhet och integritet

Allt fler privatpersoner använder internet för handel och för att nå de tjänster som erbjuds på webben samtidigt som mobiltelefoner i allt större utsträckning kan användas för avancerade tjänster. Viljan att använda de nya möjligheterna och tjänsterna kan hämmas av brister i säkerhets- och integritetsskyddet. En viktig del i att öka säkerheten på internet är välinformerade och medvetna användare. Därför har PTS satsat på att informera konsumenter på dessa områden.

Dessutom bedriver PTS tillsyn på området för att kontrollera att marknadens aktörer efterlever lagens bestämmelser om integritetsskydd. Tillsynen omfattar till exempel hantering av inkomna klagomål, inspektioner och uppföljning av ställda krav.