Tillgänglig kommunikation för alla

Post- och telestyrelsen (PTS) är en av 22 svenska myndigheter som ansvarar för att de funktionshinderpolitikens mål förverkligas. PTS arbetar för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post.

Tjänster och projekt

PTS upphandlar tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. PTS stöder även ett antal utvecklingsprojekt i syfte att ta fram nya tekniska lösningar för målgruppen. Sedan 2010 genomför PTS årligen två innovationstävlingar för att få fram smarta kommunikationslösningar för alla - oavsett funktionsförmåga.

Samverkan och harmonisering

PTS ska verka för att de handikappolitiska målen uppnås, inom myndighetens verksamhetsområde, genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. PTS strävan är att utveckla samverkansformer med olika aktörer på marknaden.

PTS har samråd med handikappförbunden för att föra en dialog om strategiskt viktiga frågor inom området. Genom att delta i standardiserings- och samverkansforum, nationellt och internationellt, arbetar PTS för att säkerställa att funktionshinderaspekter beaktas i de forum där kommunikationsfrågor behandlas.

Internationellt arbete

PTS representerar även Sverige i den internationella teleunionen, ITU, och kommer att leda arbetet under åren 2006-2010 sedan Sverige valts in i ITU:s styrande råd. I det arbetet vill PTS ge hela världen tillgång till informationssamhället och skapa ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av detta. 

Nyhetsbrev om funktionshinderarbetet

Cirka två gånger per år kommer PTS nyhetsbrev om vad myndigheten gör för att alla ska ha tillgång till elektronisk kommunikation och post.

du också intresserad av att få nyhetsbrevet, som kommer ut två gånger per år?
Kontakta: innovation@pts.se