Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur kommunikationsmyndigheten PTS behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, pts.se.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Personuppgiftsansvarig

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen pts.se. 

Inkomna uppgifter och offentlighet

PTS är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas PTS av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till PTS blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om PTS är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Dessutom skickas regelbundet uppgifter till Sjöfartsverket gällande fartygsradiotillstånd. Läs mer i villkoren för e-tjänsten Ansökan om nytt tillstånd för VHF-radiosändare i fritidsbåt.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Ändamål för behandling av personuppgifter

PTS behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen vid:

  • beställning av informationsmaterial
  • prenumeration via e-post
  • anmälan om saknade brev
  • ansökan om nytt tillstånd för VHF-sändare i fritidsbåt

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos PTS, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till PTS. Begäran ska enligt PuL göras på papper och kan inte skickas med e-post.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Juridisk information om PTS webbplats

Loggning av besök till PTS webbplatser

PTS loggar besökare till PTS webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda myndigheten mot obehöriga intrång och virus. Detta innebär att besökarnas ip-adresser registreras och kan undersökas i händelse av incidenter. De insamlade ip-adresserna gallras med regelbundenhet.

Vidare avidentifieras de uppgifter som loggas och används av PTS för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

PTS lämnar inte uppgifter vidare till andra och använder i normalfallet inte tredjepartsprodukter som samlar in och sänder användaruppgifter till externa parter. De undantag som finns anges vid respektive tjänst/webbplats.


Mer information om kakor på PTS webbplats

All juridisk information rörande PTS webbplats