Fastighetsboxar

Fastighetsbox är en anordning för utdelning av post till samtliga postmottagare i en uppgång i flerfamiljshus.  

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om fastighetsboxar.

Vilka är fördelarna med fastighetsboxar?

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

Fastighetsboxar gör det också lättare för mottagarna att få även större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud.

Fastighetsboxar innebär en effektiviserad postutdelning vilket gör det möjligt att långsiktigt säkerställa att post kan delas ut till alla mottagare fem dagar i veckan trots minskande brevvolymer. Att installera fastighetsboxar kan vara ett sätt för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten att hålla nere framtida kostnadsökningar för brevutdelningen och därmed också begränsa portohöjningar.

Vilka regler finns det rörande fastighetsboxar?

PTS utfärdar allmänna råd (PTSFS 2008:06) om hur den eller de postoperatörer som har utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst (i dag PostNord) enligt 3 kap 1 § postlagen (2010:1045) bör tillhandahålla postutdelning.

I flerfamiljshus bör försändelser som huvudregel delas ut i fastighetsbox i entréplan eller utomhus. Där fastighetsbox är installerad bör samtliga mottagare i fastigheten få sin post i fastighetsboxen.

I flerfamiljshus där det ännu inte har installerats fastighetsboxar bör försändelserna delas ut i postinlägg i lägenhetsdörrar.

Vad händer om jag inte kan hämta min post i fastighetsboxanläggningen?

Den som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta posten i fastighetsboxen ska få posten vid dörren om han eller hon så önskar. PostNord, som är den operatör som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst, bedömer inom ramen för PTS allmänna råd om postutdelning (PTSSF 2008:06) vem som på grund av funktionshinder, ålder eller annat har rätt till utdelning vid dörren. I tveksamma fall kan läkarintyg krävas av den boende vilket dock inte behövs för att styrka hög ålder.

Var kommer morgontidningen att levereras?

I de flerfamiljshus som i dag har fastighetsboxar delas morgontidningen fortfarande oftast ut vid lägenhetsdörren.

Har den boende ett ansvar för att få fastighetsbox?

Nej, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren. I en bostadsrättsförening är dock de boende fastighetsägare och är, genom den styrelse som föreningen har valt, ansvariga för eventuell installation av fastighetsboxar.

Hur ska fastighetsboxar utformas?

PostNord, Bring Citymail och Fria Postoperatörers förbund driver gemensamt ett Forum för Fastighetsboxar vars uppgift är att sprida information om fastighetsboxar och som i samarbete med tillverkare och leverantörer specificerat högt ställda krav på kvalitet och säkerhet för dessa. Forumet tillhandahåller också råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar, samt besvarar frågor om standarder, säkerhetslösningar och lämpliga leverantörer.

Kan PTS eller PostNord kräva att det installeras fastighetsboxar i min fastighet?

Nej, varken PTS eller PostNord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet. Däremot offentliggör PostNord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för postlådors och fastighetsboxars utformning och placering. Klicka här för att se denna sida.

Som svensk standard gäller SS-EN 13724 "Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder".

Om en fastighetsägare frångår PostNords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan PostNord, enligt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:06), hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar.

Vad innebär utdelningsuppehåll?

I postoperatörens (PostNords) skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen ingår att dela ut försändelser till postmottagare. För att det ska gå att genomföra i praktiken till rimliga kostnader krävs att postoperatören, fastighetsägarna och postmottagarna samarbetar. Det är ofrånkomligt att postoperatören – som ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst – måste standardisera sin utdelningstjänst och att hänsyn inte alltid kan tas till fastighetsägarnas och postmottagarnas individuella önskemål om hur försändelser ska delas ut.

Om postoperatören, fastighetsägaren och postmottagaren inte kan nå samförstånd kan följden ytterst bli att de postmottagare som är bosatta på fastigheten komma att hänvisas till att hämta sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Alla förändringar i utdelningstjänsten förutsätter att postoperatören i god tid upplyser postmottagarna och andra berörda parter om planerade förändringar.

Vad kan jag göra för att förhindra utdelningsuppehåll?

Som postmottagare i flerfamiljshus bör du ta kontakt med din hyresvärd respektive styrelse (om du bor i bostadsrätt) för att säkerställa att en dialog med PostNord påbörjas.

Som fastighetsägare bör du i första hand föra en dialog med ditt lokala brevbärarkontor. Är det av någon anledning inte möjligt bör du ta kontakt med PostNord centralt genom Rådet för utdelningsfrågor. Klicka här för att läsa mer. Postmottagare som har synpunkter på PostNords efterlevnad av riktlinjerna (PTSFS 2008:6) kan få sin sak prövad av rådet.

Vad kostar det att installera fastighetsboxar?

PTS har tidigare beräknat kostnaden för inköp och installation av en fastighetsbox till cirka 700 kronor per hushåll exklusive moms. Det finns idag flera billigare alternativ på marknaden och även dyrare beroende på vilken standard man väljer. Utbudet är stort och anpassat till olika smakriktningar och stilar.

Eftersom fastighetsboxar klassificeras som inventarier kommer kostnaden att kunna periodiseras över tiden. På så sätt kan kostnaden per år och fastighetsbox komma att bli mycket låg. Flerfamiljshus med endast ett fåtal hushåll kan i många fall anordna enklare och billigare fastighetsboxar, till exempel genom att samla postlådor i entrén.

Är det verkligen rimligt att fastighetsägare ska behöva betala för att installera fastighetsboxar?

Kostnaden för inköp och installation av fastighetsboxar står respektive fastighetsägare för. Precis som fastighetsägarna är skyldiga att säkerställa att sophanteringen fungerar tillförlitligt så är det postmottagarens (fastighetsägaren) ansvar att se till att posten kan delas ut under rimliga förhållanden. Mottagaren betalar inte någon avgift för att få posten utburen till sin adress utan ansvarar enbart för att det finns en anordning för mottagandet av post som godkänts av PostNord. Detta kan jämföras med villaägarens ansvar att betala för samt sätta upp en postlåda på en av PostNord anvisad plats.

Då postmarknaden är en marknad som är öppen för konkurrens är det heller inte önskvärt att en postoperatör äger fastighetsboxar/postlådor eftersom det innebär en risk för att andra postoperatörer inte skulle få möjlighet att dela ut post till dessa.

PostNord ska erbjuda fastighetsägarna som överväger att installera kostnadsfri konsulthjälp när det gäller att på bästa sätt placera in fastighetsboxarna i olika miljöer.

Vad ska man göra om det inte finns plats för men ändå är intresserad av att installera fastighetsboxar?

Lokala förutsättningar avgör vilken typ av fastighetsbox som kan installeras. Det finns idag fastighetsboxar av olika typer och utseende och företag som tillverkar boxar som kan anpassas till olika miljöer. Om det är ont om plats i en fastighet bör PostNord och fastighetsägaren tillsammans komma fram till en lösning i det enskilda fallet. Det kan till exempel finna lämpliga platser fastighetsboxarna längre upp i trapphuset, i anslutande utrymmen eller på en för- eller bakgård.

I vissa fall där det inte går att hitta en sådan lösning, t.ex. på grund av att det inte finns plats eller i fastigheter som är k-märkta, kan posten även i fortsättningen komma att delas ut i postinlägg i dörren.

Vad finns det för koppling mellan fastighetsboxar och det övergripande målet på postområdet?

Alla i hela landet ska ha tillgång till en effektiv och säker posttjänst av god kvalitet, till rimliga priser.

En effektiviserad utdelning gynnar användarna eftersom den bidrar till att PostNord kan uppfylla sitt samhällsuppdrag och dela ut post fem dagar i veckan till rimliga priser. De senaste åren har tillgången till internet medfört kraftigt förändrade konsumtions- och kommunikationsvanor. Vi skickar å ena sidan färre brev i Sverige än tidigare, men ser också en ökad gränsöverskridande e-handel, men en ökad distribution av paket som följd. Det är i ljuset av dessa ändrade förutsättningar för meddelandeförmedling som PostNord ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. För att hålla nere de framtida kostnadsökningarna för brevutdelningen – och därmed också begränsa portohöjningarna - måste PostNord ges möjlighet att rationalisera sin verksamhet. Samtidigt gör fastighetsboxar det lättare för mottagarna att ta emot även större försändelser hemma i stället för att hämta dessa hos ett postombud.