Skicka brev och paket

Nedan finns information om bland annat om porto och priser, PostNords brevlådor och ombud, lista över postoperatörer, exempel på logistikföretag som vänder sig till privatpersoner m.m.

Porto, priser och villkor

Idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige, vilka med några enstaka undantag aktivt bedriver postverksamhet. Ett 20-tal av dessa säljer porto för lokal befordran som ett billigare alternativ till riksportot och som innebär kortare tranporsträcka än den befordran som betalas med riksportot. Vill du veta ifall det finns en lokal operatör verksam på din ort? Gå in på sidan med lista över postoperatörer och kontakta din lokala postoperatör för att få prisuppgifter om aktuellt porto.

Några frågor om PostNords frimärken, porto och övriga avgifter

Får PostNord höja portot hur mycket som helst?

Nej. Det finns ett pristak som reglerar hur mycket portot får höjas. Läs mer om pristaksregleringen på sidan Prissättning. För övriga tjänster (till exempel utrikesportot) inom den så kallade samhällsomfattande posttjänsten gäller i princip att prishöjningar ska vara motiverade av ökade kostnader för Posten.

Kan någon som säljer frimärken begära ett pris högre än portot?

Ja. Det finns inget som hindrar att en enskild handlare på eget initiativ köper frimärken och sedan säljer dem vidare med ett påslag för egen räkning. Men om den som säljer frimärken är officiell återförsäljare av PostNords produkter, måste denne följa den prislista som fastställts.

Kan jag få ersättning om ett brev jag skickat med PostNord har försvunnit, försenats eller skadats?

Enligt 2 kap. 7§ postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden. Om man som kund inte har ett särskilt avtal med PostNord så gäller PostNords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postens brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst. Villkoren återfinns på PostNords webbplats.

Kan jag använda mina gamla julfrimärken för att frankera B-post (Ekonomibrev)?

Ja. Det är endast frimärken med valör som måste tilläggsfrankeras vid höjningar.

Inrikesfrimärken inklusive julfrimärken saknar numera valör vilket gör att du kan använda gamla frimärken även efter en portohöjning.

PostNords prissättning företagskunder

Prissättningen på de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten ska vara kostnadsorienterad, öppen för insyn och icke-diskriminerande.

För ytterligare information se Prissättning.

Övrig information företagskunder se Företagskunder.

PostNords brevlådor

Enligt 3 kap. 1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas. PostNord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antal offentliga brevlådor, enligt punkt 1.3 i Postens tillståndsvillkor.

PostNord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till någon post-i-butik för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post. Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren. Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar.

Se var din närmaste brevlåda finns placerad

Skicka paket

Paket skickar du från ett paketombud. Ett paketombud är en affär, kiosk eller liknande dit du kan gå när du vill skicka paket. I Sverige finns idag minst fyra logistikföretag som vänder sig till privatpersoner: Bussgods, DHL, Posten och Privpak (DB Schenker).

Läs mer om respektive logisktikföretag på deras webbsidor:

Bussgods PRIVAT

Här hittar du ditt närmsta Bussgodsombud.

Privpak (DB Schenker)

Vill du hitta ditt närmaste Privpakombud

DHL

Vill du hitta din närmaste DHL SERVICE POINT?

PostNord

Vill du veta var ditt närmaste frimärks- eller paketombud eller företagscenter ligger?

Vill du hitta ditt närmaste postombud?

Frågor och svar om PostNords ombud

Vems ansvar är det om något av PostNords ombud gör fel?

Det är PostNord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar. Postombuden är underentreprenörer till PostNord och utför tjänster på uppdrag av PostNord. Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till PostNord.

Varför kan jag inte försäkra försändelser hos postombud?

Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos PostNord, det som tidigare kallades för att assurera. Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En Värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till PostNords företagscenter eller lantbrevbärare. Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser.

Vid sidan av PostNord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran.

 

Postoperatörer

Här kan du läsa mer om postoperatörer.